De Tolv Traditioner

 

 1. Vor fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenhol- det i ACA.
 2. Nårdetdrejersigomgruppensanliggender,erderkunénautoritet–enkærligGud, sådan som denne udtrykker sig i vores gruppesamvittighed. Vore ledere er kun be- troede tjenere, de bestemmer ikke.
 3. Deteneste,derkrævesforatblivemedlemafACA,eretønskeomatkommesigover følgerne af at være vokset op i en alkoholisk eller på anden måde dysfunktionel fa- milie.
 4. Hver gruppe er selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller ACA som helhed. Vi samarbejder med alle andre anonyme tolvtrinsprogrammer.
 5. Hver ACA-gruppe har kun ét hovedformål – at bringe budskabet videre til det voks- ne barn, som stadig lider.
 6. En ACA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller lægge navn til noget beslægtet for- mål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms-, og prestigespørgs- mål ikke skal aflede os fra vores hovedformål.
 7. EnhverACA-gruppebørklaresigselvøkonomiskogafslåbidragudefra.
 8. Voksne Børn af Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore service- centre kan ansætte særlige medarbejdere.
 9. ACA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller ko- mitéer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10. ACA tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet. ACA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.
 11. Vor udbredelse af kendskabet til ACA er baseret på tiltrækning frem for agitation; når det gælder presse, radio, tv og film, bør personlig anonymitet altid bevares.
 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed min- der os om, at princippet går forud for personen.
  Findes i ACA’s „Store Bog”, side 588, samt på www.aca-danmark.dk/tekster/de-tolv-traditioner