Helbredelse i service

Der er helbredelse i at lave service.

”Formålet med service i ACA er, at vi støtter hinanden i at tage ansvaret for vort eget velbefindende.”, Rød Bog, side 354.

Hvis du har lyst til at lave service i ACA Danmark, kan du fx være Servicegrupperepræsentant (SGR) for din gruppe og deltage i Servicegruppemøderne (SGM), som varetager ACA Danmarks interesser og drift.

Du kan også lave service i et serviceudvalg.

SG har vedtaget følgende vedrørende det at lave service for SG.

Service i Serviceudvalg (SU)
Alle ACA’ere, som har lyst til at yde service i et SU, kan blive medlem af et SU. Det er en forudsætning, at man besidder de kvalifikationer, som behøves, for at udvalget kan udføre sin opgave. Kontakt det pågældende SU for nærmere oplysninger.

Hvert SU er direkte ansvarlig over for dem, de tjener, hvilket er Servicegruppen (SG) i ACA Danmark. Udvalgets opgaver fastsættes af SG. Udvalget fastsætter selv, hvilke kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne blive medlem af udvalget, og hvilken struktur udvalget skal have, så det bedst løser dets opgaver.

Alle, der yder service i et udvalg under SG, skal sørge for, at meddele Sekretærudvalget deres navn, e-mail og mobilnummer, så SG’s udvalgsliste kan blive opdateret. Når man fratræder et udvalg, vil man ligeledes skulle kontakte Sekretærudvalget for at blive fjernet af listen.

Hvert udvalg skal vælge en forperson blandt sine medlemmer, som på udvalgets vegne sørger for at aflægge rapport ved hvert Servicegruppe-møde (SGM). Hvis udvalget finder det nødvendigt kan det også vælge en næstforperson, som kan varetage forpersonens forpligtelser i forhold til SGM, hvis forpersonen er forhindret heri. Rapporten kan være mundtlig eller skriftlig. SG kan nedlægge et udvalg, hvis ikke der er kontakt fra SU til SG på to hinanden følgende SG-møder. SG kan ligeledes genetablere et udvalg til enhver tid under de ovennævnte forudsætninger.

Som forperson bør man mindst have været i ACA i to år, have lavet trinarbejde i ACA, have sponsor eller rejsefælle, og i øvrigt have erfaring med service. Gerne i regi af SG.

Der mindes om rotationsprincippet, hvorfor det bør tilstræbes, at en forperson sidder i højst tre år, men det afhænger naturligvis af, hvor let det er at rekruttere medlemmer til et udvalg.

Service i Forretningsudvalget, og posterne som sekretær, webmaster, kasserer og kasserersuppleant
Servicearbejde i Forretningsudvalget (FU), samt varetagelse af Sekretærposten, Webmasterposten, Kasserer- og kasserersuppleantposten kræver, at man først opstiller til posten ved et SGM, og dernæst bliver valgt på et efterfølgende SGM. Kassereren og Sekretæren er automatisk medlemmer af FU og skal deltage i dette udvalgs arbejde.

Ved valg til FU anbefales det, at man kontinuerligt har deltaget i ACA-møder i mindst 4 forudgående år, at man har været aktiv på Servicegruppe-møder som enten Servicegruppe–repræsentant (SGR) eller medlem af et Serviceudvalg i ACA Danmark i mindst 2 sammenhængende år, og har deltaget i SGM mindst 3 ud af 4 gange, hvert af de 2 år. Derudover anbefales det, at man har sponsor, service sponsor og/eller rejsefæller, har lavet trin med sponsor eller i trinworkshop, samt har indgående kendskab til anvendelse af de Tolv Traditioner i praksis, kendskab til de Tolv Retningslinjer for Service (De Tolv Koncepter for Service), samt teksten ”Foreslået forpligtelse til service” (fra Håndbog for voksne børn, SRB, s. 597-98). Det anbefales generelt, at man har ydet service ved et eller flere lokale møder, og har gjort sig bekendt med retningslinjer for service som beskrevet i kapitlet ”Håndbog for service” (SRB, s. 553-615).

Læs mere om de enkelte serviceudvalg under Servicegruppen her

Foreslået forpligtelse til service, fra Rød Bog, side 597.
Jeg yder service, for at mit program kan blive tilgængeligt for mig selv, og for at andre kan få gavn af denne indsats. Jeg vil yde service og praktisere helbredelse ved at:

  1. erklære, at vores programs sande styrke ligger i medlemskabet af grupperne og kommer til udtryk gennem vores Højere Magt og gruppesamvittigheden.
  2. bekræfte, at vores proces består i indlemmelse, ikke udelukkelse; vise særlig opmærksomhed over for mindretallets synspunkter, når gruppesamvittigheden skal formuleres, for at enhver beslutning kan være en afspejling af gruppens ånd, ikke blot en flertalsafgørelse.
  3. sætte princippet forud for personen.
  4. holde mig i form til service ved at arbejde med min helbredelse som medlem af programmet.
  5. tilstræbe at gøre det lettere at dele erfaring, styrke og håb på alle niveauer: møder, servicegrupper, serviceudvalg, regionalråd og verdensservice.
  6. acceptere de forskellige former og niveauer af service og skabe mulighed for, at folk omkring mig kan fungere med de evner, de besidder.
  7. forblive villig til at tilgive mig selv og andre for ikke at præstere det perfekte.
  8. være villig til at overgive den post, hvori jeg tjener, for det fælles bedste og for at give andre lejlighed til at yde service, for at undgå problemer med penge, ejendom og prestige og for at undgå at miste min egen helbredelse ved at udleve min gamle adfærd – især ved at drage omsorg for andre, kontrollere, redde, være offer osv.
  9. huske på, at jeg er en betroet tjener; jeg bestemmer ikke.

Siden er sidst opdateret den 27/10-2023