Kassereren – Økonomiudvalget

Dette udvalg består af en valgt kasserer, Pia, og en valgt kasserersuppleant, Annette JK. 

Kassereren varetager gerne i samarbejde med kasserersuppleanten ACA Danmarks økonomi.

Kassereren sikrer, at der altid er en buffer på kr. 50.000 til rådighed (svarende til 3 måneders løbende udgifter). Årsregnskabet følger kalenderåret og revideres sammen med en revisor.

Kassereren sikrer, at Bogsalget modtager acontobeløb på kr. 5.000 kvartalsvis til dækning af porto, emballage og udgifter til print m.m., og tilsvarende afleverer bilag kvartalsvis. Kassereren mødes med Bogsalget en gang i kvartalet for at modtage bilag for udgifterne i det forrige kvartal (dvs. hvordan acontobeløbet er brugt).

Der er en betalingsfrist for bøger og mønter på 30 dage fra det tidspunkt, hvor bestillingen afsendes til gruppen.

Kassereren for ACA får kopi af de udsendte fakturaer fra Bogsalg, så Fællesskabet kan reagere, hvis leverede bøger mv. ikke betales af grupperne. Herved fastholdes grupperne på at være selvforsynende, og Fællesskabet får overblik over sine ’driftsmidler’, når det på denne måde bliver muligt for kassereren at skelne klart mellem penge for bøger og hattepenge/andre indtægter.

Kassereren kontakter en gruppe, hvis faktura ikke er betalt indenfor den aftalte frist ved at sende en ’rykker’: Kære ’Gruppens navn’. I har fået fremsendt bøger dato…. Betalingen for disse bøger er endnu ikke indgået på ACA’s konto. På vegne af fællesskabet bedes I indbetale beløbet hurtigst muligt. Med venlig hilsen, kasserer for ACA Danmark.

Der sendes kr. 10.000 til WSO hvert år. Hvis regnskabet viser et overskud, udover budgetterede udgifter og bufferen, kan det besluttes at sende overskuddet til WSO.

ACA Danmark er registreret hos CVR som frivillig forening og har CVR nr. 41587342.

Kontakt til Kassereren/Økonomiudvalget: oekonomi@aca-danmark.dk

(Siden er opdateret den 20. januar 2024)